HARMONÍA

A materia de harmonía centrarase na comprensión da música desde un punto de vista teórico. Para comprender o porqué do que facemos no instrumento e ampliar os nosos recursos compositivos e interpretativos.

METODOLOXÍA

As clases serán dunha hora semanal en grupos reducidos nas que os/as alumnos/ as poderán adquirir os conceptos teóricos pero sempre aplicándoos directamente á práctica, e vendo exemplos reais dos recursos aprendidos.

Buscarase que o alumnado poida entender de forma teórica a música que escoita e entender o porqué da sonoridad dos estilos musicais.

NIVEL BÁSICO

Obxectivos:

 • Coñecer a escala maior e a súa estrutura.
 • Comprensión básica dos graos dunha tonalidade.
 • Coñecer e formar intervalos diatónicos.
 • Coñecer a estrutura e o cifrado dos acorde de triada e cuatríada máis comúns.
 • Recoñecer acordes de triada e cuatríada nun pentagrama.
 • Formar acordes de triada e cuatríada a partir do cifrado.
 • Facer inversións dos acordes.
 • Comprender e utilizar o círculo de quintas para formar tonalidades.
 • Entender o movemento harmónico para crear progresións de acordes.
 • Coñecer e comprender de forma básica os modos gregos.
 • Analizar progresións harmónicas e recoñecer as súas cadencias.
 • Coñecer as escalas básicas e comprender a súa utilización e contextualización.
 • Crear melodías sobre unha progresión harmónica sen referencia auditiva.

Contidos:

 • Tonalidades maiores e menores Intervalos diatónicos.
 • Acordes de tríada: maiores, menores e diminuídos.
 • Abaceles artificiais: Suspendido 4, suspendido 2.
 • Acordes de cuatríada: maior sétima, menor sétima, sétima e semidisminuido.
 • Campo maior harmónico.
 • Modos gregos

Escalas maior, menor, pentatónica e blues.

NIVEL INTERMEDIO

Obxectivos:

 • Ampliar os coñecementos dos intervalos non diatónicos.
 • Ampliar os coñecementos dos acordes de triada e cuatriada.
 • Comprender os acordes con tensións e a súa utilización.
 • Ampliar coñecementos doutras escalas e a súa utilización.
 • Coñecer os acordes dominantes secundarios e crear progresións con eles.
 • Ampliar a utilización dos modos en progresións e melodías.
 • Saber modular a outras tonalidades e coñecer os distintos métodos.
 • Harmonizar melodías.
 • Utilizar intervalos como recurso nunha melodía.
 • Coñecer recursos para a creación de melodías.

Contidos:

 • Intervalos non diatónicos.
 • Acordes de tríada: aumentado.
 • Acordes de cuatríada: diminuído sétima, menor con sétima maior, aumentados con sétima, suspendidos con sétima.
 • Acordes con tensións: maior sexta, menor sexta, acordes novena.
 • Escala menor harmónica

NIVEL AVANZADO

Obxectivos:

 • Coñecer os acordes adxacentes a unha tonalidade e as suas aplicacións.
 • Saber o que son as notas guía dun acorde e a súa utilización.
 • Coñecer e aplicar os dominantes sustitutos.
 • Crear progresións modais.
 • Comprender o intercambio modal e a súa utilización.
 • Ampliar coñecemento a escalas artificiais i exóticas.
 • Utilizar acordes con tensións avanzados.
 • Saber utilizar os recursos harmónicos contextualizados en estilos de música.
 • Coñecer outros métodos de composición alternativos.

Contidos:

 • Acordes hibridos, poliacordes, etc…
 • Escala menor melódica, hexátona, diminuída…
 • Análise de cancións complexas.