Músicos de sesión

  Datos de Contacto

  Nome

  Teléfono

  E-mail

  Número de temas:       Duración aproximada: min.      Días a reservar o estudio: días.

  Data aproximada de comezo      Data aproximada de finalización

  Instrumentos/músicos

  Guitarra eléctricaGuitarra acústica

  BaixoBateríaVozGaita

  TecladoWhistlePercusiónViolín

  Outro

  Outro

  Tes partituras?SiNon      En que formato?

  Tes claquetas?SiNon      En que formato?

  Tes todo composto?SiNon

  Precisas arranxos?SiNon

  En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de presupostar o servizo solicitado, realizar a execución contractual e formalizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se A CASA DO ROCK ESCOLA SL. trata os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 – C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK ESCOLA SL. comprometese a dar resposta á súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos.