Batería

Obxetivos

· Coñecer o instrumento e a súa relación coa familia da percusión
· Desenvolver as técnicas para o exercicio do instrumento (finger tecnique, wrist tecnique, moeller, down,up,full, tap, heel-toe…)
· Adquirir as habilidades psicomotrices necesarias para lograr autonomía e coordinación das diferentes partes do corpo
· Dominar a lectura rítmica como ferramenta para o desenvolvemento da linguaxe e o tempo
· Estimular a escoita activa de todos os xéneros musicais e a súa relación co instrumento
· Comprender os mecanismos que interactúan nos distintos estilos
· Interiorizar recursos rítmicos e estilísticos, fundamentais para a práctica da improvisación
· Fomentar a creatividade e expresión musical para a completa formación do músico
· Adquirir os recursos necesarios de cara á manifestación artística en público
· Previr futuras lesións mantendo unha boa postura e agarre

Contidos

· Aplicación e orquestración de rudimentos Warm Up (single-double stroke, rolls, flams, draggs, paradiddle, sticking patterns, accents…)
· Exercicio de progresións rítmicas en diferentes aplicacións e variables. Práctica de subdivisións (polirítmias, modulacións, permutacións, desprazamentos, odd times, etc…)
· Técnicas de independencia, coordinación e balance entre mans y pés
· Desenvolvemento do “groove” (dinámicas, ghost notes, sensibilidade, equilibrio de volumen, variacións, feel, swing, tempo)
· Interpretación e análise rítmico de diferentes estilos (Pop, Rock, Metal, Funk, Jazz, Latin, Fusion, World music…)
· Realización práctica de diferentes técnicas de improvisación (melodías, comping, fraseos rítmicos, fill-ideas, variables tímbricas, orquestración, open mind…)

Metodoloxía

Aplicarase unha metodoloxía baseada en clases participativas e dinámicas nas que o alumno se sinta parte fundamental do proceso. Mediante o uso de ferramentas como manuais de batería, audios, dvd´s e backing-tracks, preténdese buscar a interacción constante entre o alumno e a música, a través de cancións que motiven a súa aprendizaxe.

 

Nos diferentes niveis o alumnado irá progresando ata defender varios estilos ( rock, pop, punk, metal, latin, reggae, blues/shuffle, jazz, etc), aínda que o método de aprendizaxe será conforme ás necesidades e intereses do alumno.

NIVEL BÁSICO

Posición inicial e agarre de baquetas (grip)
Partes da batería Set standard
Lectura musical, entrenamento auditivo, figuras (negra, corcheas e semicorcheas)
Traballo de “tempo” (uso do metrónomo e subdivisión)
Técnica de mans: Single and double stroke
Iniciación á dinámica (pp—ff)
Fills e breaks en figuras básicas
Introducción aos rudimentos básicos (paradiddle, flam)
Patróns rítmicos básicos en negras e corcheas
Traballo de cancións e estilos: rock, pop, funk, hip-hop

NIVEL MEDIO

Traballo de dinámicas: Acentos en semicorcheas
Lectura a primeira vista
Afinación e mantemento do instrumento
Mellorar redoble. Acentuacións e sincopados
Mellora e ampliación da técnica de pes e mans (outros tipos de golpeo)
Exercicios para mellorar a velocidade e a resistencia. Exercicios rutinarios
Ghost notes
Combinación das diferentes figuras en bombo, caixa e HH
Ritmos con semicorcheas en bombo, caixa e HH
Tipos de compases: Binario e ternario (2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8)
Lectura de swing, bossanova, samba, blues, shuffle

NIVEL PERFECIONAMIENTO

Compases combinados, subdivisións, acentos en rudimentos, acentos en redoble, …
Mellorar groove. Reforzo e ampliación de subdivisións e figuras
Odd times (5/4,6/4,7/4,5/8,7/8,…)
Traballo de poliritmias
Perfeccionamiento dos diferentes xéneros musicais