Politica de privacidade

Responsable: A CASA DO ROCK ESCOLA, S.L.- NIF: B70320320 Dir. Postal: RUA ROSALIA DE CASTRO 33 – C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) Teléfono: 881979660 Correo electrónico: ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM

En nome da empresa e do Responsable do Tratamento tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servicio solicitado, xestionar a relación académica e realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados (nome, apelidos, teléfono, e-mail, datos académicos) conservaranse mentres se manteña a relación académica e/ou comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento.

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si A CASA DO ROCK ESCOLA SL está tratando os seus datos persoais, por tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 – C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK ESCOLA SL comprométese a dar resposta a súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos, en C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.