Guitarra acústica

A guitarra acústica é, polas súas cualidades e o seu timbre, un instrumento con unha sonoridade rica en matices e posibilidades. Ao igual que outros instrumentos, está presente en multitude de gravacións de todo tipo de estilos, dende a súa incorporación á música de raíz ao longo do século pasado ata a actualidade. Por iso, o seu estudo, prática e desfrute resultan unha experiencia gratificante en moitos aspectos. Ademáis, a guitarra acústica pode ser un arma moi valiosa musicalmente: para acompañar unha melodía de voz, formar parte da sección rítmica, harmónica e melódica dunha banda, realizar gravacións con calidez… En definitiva, trátase dun instrumento moi bonito e sempre presente.

Guitarra Acústica

Guitarra Acústica

Botones-web-ACDR-white-07

· Coñecer o instrumento, experimentar con él, exploralo e desfrutarlo
· Adquirir unha postura apropiada e evitar ou correxir aquelas que se consideren nocivas
· Adquirir hábitos e rutinas de traballo: escoita consciente, práctica regular, iniciativa…
· Realizar lectura rítmica e melódica con autonomía
· Adquirir, mellorar ou optimizar técnicas en ambas mans: dixitación, pulsación, coordinació’n, ‘picking’,
trumming’, bend, slide, legato, vibrato, palm mute, tap…
· Coñecer os acordes e escalas para unha formación completa e contextualizada na música moderna, dirixida á prática consciente e á improvisación creativa
· Experimentar a nivel melódico e harmónico, expresar ideas, compoñer e improvisar
· Adquirir recursos estilísticos que permitan completar e enriquecer a formación musical e o gusto persoal
· Construir un repertorio propio e dotar ao alumnado de ferramentas para traballar musicalmente
· Vivenciar o instrumento en contextos variados: rítmico, melódico, harmónico, solista ou grupal
· Experimentar o pracer de cómo a música pode mellorar a nosa calidade de vida

 

Botones-web-ACDR-white-08

Aula Guitarra Española - Acústica - Piano

Aula Guitarra Española – Acústica – Piano

· Historia, fundamentos e cualidades da guitarra acústica
· Recomendacións e hábitos para a prática diaria e a escoita consciente
· Rudimentos e técnica básica: rasgado, arpexiado, pulsación, coordinación…
· Lectura melódica, rítmica e harmónica
· Técnicas características e máis específicas: finger-picking, hybrid-picking, alternate-picking, bend, slide, mute, tap, legato…
· Escalas representativas e posibilidades: maior e menor, menor harmónica e melódica, pentatónica maior e menor, escala de blues, modos gregos, escalas alteradas…
· Acordes representativos e posibilidades: acordes en posición aberta e acordes móbiles, tríadas, cuatríadas, acordes con tensións, con cordas ao aire, progresións habituais…
· Recursos estilísticos orientados cara os intereses d@ alumn@ e a construcción dun repertorio propio
· Ferramientas para improvisar, compoñer, arranxar e interpretar temas

Botones-web-ACDR-white-09

As clases constarán de media hora ou unha hora semanal, nas que @ alumn@ terá acceso a pautas de traballo, recomendacións, material especializado, e coñecementos que lle permitan alcanzar os obxectivos que persegue. Poderase orientar dende un enfoque totalmente lúdico ata outros máis profesionais (ou ambos), con flexibilidade e coa guía e apoio do profesor.  O proceso de ensinanza e aprendizaxe basearase nos seguintes pilares: a comunicación, a adquisición de técnicas básicas e de hábitos de traballo progresivo, a interación co instrumento, a música gravada, os demáis músicos, o diálogo e a improvisación; todo iso co fin de desenvolver unha formación enriquecedora, válida e contextualizada.

A escoita activa e consciente, así como o contacto cos fundamentos da música de raíz do noso tempo, son unha constante na rutina de clase para coñecer a música, o instrumento e desfrutar de ambos con plenitude. 

 

NIVEL BÁSICO
Coñecemento do instrumento, exploración e hábitos para o seu coidado
Postura axeitada e correción de aquelas que se consideren nocivas
Notación básica e cifrado para o instrumento
Tocar con tónicas a harmonía de cancións populares e cercanas ao alumn@, nunha corda ou en cordas consecutivas
Técnica básica de pulsado na man do diapasón e de arpexiado básico na outra man
Exercicios que permitan estimular a dixitación correcta en ambas mans, utilizando todos os dedos pertinentes
Acordes básicos en posición aberta e as súas notas raíz
Uso do capo e iniciación na trasposición de acordes
Lectura rítmica e melódica coas figuras e notas elementais
Escala pentatónica e posicións que permitan crear e realizar pequenas improvisacións guiadas
Repertorio atendendo á preferencias d@ alumn@ e ao criterio do profesor.
NIVEL MEDIO
Pulsación en ambas mans e experimentación co timbre do instrumento
Técnica e coordinación con ambas mans: pulsación, dixitación, finger picking, hybrid picking, baixo alterno, baixo continuo, etc.
Técnicas básicas para crear efectos co instrumento: vibrato, legato, bend, slide, tap, mute…
Escalas maiores, menores, escala pentatónica e escala de blues
Acordes cuatríada e os seus arpexios: acordes con tensións e acordes ‘exóticos’
Segmentación de acordes por cordas para crear arranxos
Exercicios e improvisacións sinxelas con diferentes voicings e enlace harmónico
Experimentar con progresións de acordes, crear progresións tonais e asimilar recursos harmónicos
Recursos estilísticos que completen e amplíen a formación musical do alumn@ (especialmente os relacionados co blues, xa que enfatiza o fraseo, a expresión, a rítmica, etc.)
Adestramento auditivo, que permita recoñecer e reproducir de oído, coa guía do profesor, licks claros e melodías de outros instrumentos
Improvisación, expresión de ideas, audicións, temas, etc.
NIVEL PERFECIONAMENTO
Reprodución de pasaxes, progresións, licks… a través da escoita consciente e activa
Orientación do alumno cara as súas preferencias estilísticas e profesionais, segundo a súa evolución
Adquisición de destrezas e desenvolvemento dun son propio co instrumento
Lectura de partituras e tablaturas de forma autónoma e eficiente
Interpretación de cancións de referencia con dificultades técnicas e musicais, que permitan afianzar o coñecido e evolucionar cara o descoñecido
Acordes con tensións, as súas inversións, posicións e posibilidades
Escalas tonais, modais e arpexios e construción de solos con musicalidade
Creación dunha biblioteca propia de licks, voincings, progresións, etc. e utilizalos conscientemente
Desenvolvemento dun repertorio amplo con criterio e arranxos propios
Improvisación aplicando toda a técnica e teoría coñecida, dende distintas aproximacións

acoustic-1

Botones-web-ACDR-white-10

Fabbri, R. (2003). Tocamos la guitarra. Nueva Carisch España.
Sultan, K. (1993). Acoustic blues guitar. Centerstream Publications.
Baker, M. (1959). Jazz Guitar. Lewis Music Publishing Company.
Blasco, A. (2001). Escalas para guitarra. Nueva Carisch España.
Tuck, A. (1991). Fingerstyle Mastery.Krenz, S. (2010). Learn and master guitar. Legacy Learning Systems

 

 

 

 
Botones-web-ACDR-white-05
Iconos-secretaria-ACDR-04