Batería

Batería Yamaha

Batería Yamaha

Botones-web-ACDR-white-07

· Coñecer o instrumento e a súa relación coa familia da percusión
· Desenvolver as técnicas para o exercicio do instrumento (finger tecnique, wrist tecnique, moeller, down,up,full, tap, heel-toe…)
· Adquirir as habilidades psicomotrices necesarias para lograr autonomía e coordinación das diferentes partes do corpo
· Dominar a lectura rítmica como ferramenta para o desenvolvemento da linguaxe e o tempo
· Estimular a escoita activa de todos os xéneros musicais e a súa relación co instrumento
· Comprender os mecanismos que interactúan nos distintos estilos
· Interiorizar recursos rítmicos e estilísticos, fundamentais para a práctica da improvisación
· Fomentar a creatividade e expresión musical para a completa formación do músico
· Adquirir os recursos necesarios de cara á manifestación artística en público
· Previr futuras lesións mantendo unha boa postura e agarre

 

 

 

Botones-web-ACDR-white-08

Aula Baterías

Aula Baterías

· Aplicación e orquestración de rudimentos Warm Up (single-double stroke, rolls, flams, draggs, paradiddle, sticking patterns, accents…)
· Exercicio de progresións rítmicas en diferentes aplicacións e variables. Práctica de subdivisións (polirítmias, modulacións, permutacións, desprazamentos, odd times, etc…)
· Técnicas de independencia, coordinación e balance entre mans y pés
· Desenvolvemento do “groove” (dinámicas, ghost notes, sensibilidade, equilibrio de volumen, variacións, feel, swing, tempo)
· Interpretación e análise rítmico de diferentes estilos (Pop, Rock, Metal, Funk, Jazz, Latin, Fusion, World music…)
· Realización práctica de diferentes técnicas de improvisación (melodías, comping, fraseos rítmicos, fill-ideas, variables tímbricas, orquestración, open mind…)


Botones-web-ACDR-white-09

Aplicarase unha metodoloxía baseada en clases participativas e dinámicas nas que o alumno se sinta parte fundamental do proceso. Mediante o uso de ferramentas como manuais de batería, audios, dvd´s e backing-tracks, preténdese buscar a interacción constante entre o alumno e a música, a través de cancións que motiven a súa aprendizaxe.

 

Nos diferentes niveis o alumnado irá progresando ata defender varios estilos ( rock, pop, punk, metal, latin, reggae, blues/shuffle, jazz, etc), aínda que o método de aprendizaxe será conforme ás necesidades e intereses do alumno.

 

NIVEL BÁSICO
Posición inicial e agarre de baquetas (grip)
Partes da batería Set standard
Lectura musical, entrenamento auditivo, figuras (negra, corcheas e semicorcheas)
Traballo de “tempo” (uso do metrónomo e subdivisión)
Técnica de mans: Single and double stroke
Iniciación á dinámica (pp—ff)
Fills e breaks en figuras básicas
Introducción aos rudimentos básicos (paradiddle, flam)
Patróns rítmicos básicos en negras e corcheas
Traballo de cancións e estilos: rock, pop, funk, hip-hop
NIVEL MEDIO
Traballo de dinámicas: Acentos en semicorcheas
Lectura a primeira vista
Afinación e mantemento do instrumento
Mellorar redoble. Acentuacións e sincopados
Mellora e ampliación da técnica de pes e mans (outros tipos de golpeo)
Exercicios para mellorar a velocidade e a resistencia. Exercicios rutinarios
Ghost notes
Combinación das diferentes figuras en bombo, caixa e HH
Ritmos con semicorcheas en bombo, caixa e HH
Tipos de compases: Binario e ternario (2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8)
Lectura de swing, bossanova, samba, blues, shuffle

NIVEL PERFECCIONAMENTO
C
ompases combinados, subdivisións, acentos en rudimentos, acentos en redoble, …
Mellorar groove. Reforzo e ampliación de subdivisións e figuras
Odd times (5/4,6/4,7/4,5/8,7/8,…)
Traballo de poliritmias
Perfeccionamiento dos diferentes xéneros musicais

 
Botones-web-ACDR-white-10
Aula Baterías

Aula Baterías

Visual drums”, Matt Adrianson
Pro-Drumming System”, David Barcos
Los más famosos ritmos y breaks de batería”, Guillermo Bueno
Bassdrum Secrets”, Dane Atkinson, Jared Falk, Sean Lang
Drum book”, Kevin Tuck
Método básico de batería” Beto Díaz.
Classic Rock Drums”, Faber music
Drumming out of the shadows”, Jason Bittner
Rush Drums”, Faber Music
Ultimate drum Play-along Led Zeppelin”, Alfred
Stick Control for the Snare drummer”, “Accents and Rebounds”, George Lawrence
Modern Reading Text in 4/4”, Louie Bellson
Advanced Techniques for the Modern Drummer” Jim Chapin
Master Studies” Joe Morello
All American Drummer 150 Rudimental Solos” Charlie Wilcoxon
Progressive Steps to Syncopation for the Modern Drummer” Ted Reed
Ejercicios para la bateria pop”, Elias Gil
La Bateria, técnica,independencia y ritmo”, Enrique Llácer
Hands, Groove & Fills”, Pat Petrillo
The Language of drumming”, Benny Greb
Como interpretar partituras en la bateria”, Ramon Ángel Rey
The New Breed I”, “The New Breed II”, Gary Chester
Creative Control”, Thomas Lang
The Drumming Sytem”,Mike Michalkow
Linear Drumming”, Mike Johnston
Linear Time Playing”, “Technique Patterns”, “Sticking Patterns”, ”Rhythm & Patterns”,. Gary Chaffee
Advanced funk Studies”, “Contemporary Drumset Techniques”, Rick Latham
Como desarrollar tu musicalidad en la bateria”,  Xavi Reija
Future Sounds”, ”The Funky Beat”, David Garibaldi
The Art of Bop Drumming”, “Beyond Bop Drumming”, John Riley
Rhythmic Illusions”, Gavin Harrison
Intense Metal Drumming”, George Kolias
Advanced Double Bass Drumming”, Alfred Berengena
The Evolution of the Bast Beat”, Derek Roddy
Conversaciones en clave”, Horacio el Negro
Afro-cuban Rhythms for Drumset”, Frank Malabe Bob Weiner

Aula-de-Combo-y-Baterías

Aula de Baterías e Combo

 
Botones-web-ACDR-white-05
Iconos-secretaria-ACDR-04