Inscripción Online

Cumplimenta el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

2ª FASE: 29 de xuño ata o 4 de xullo admitimos reservas
do alumnado activo, que queira realizar un cambio de día, hora ou
instrumento. Nesta fase cada reserva numerarase por orde de inscrición.
A reserva de praza mantén os prezos da primeira fase.

Datos Persoais do/a alumno/a

Nai/Pai/titor responsable do pagoAlumno - Titular do pago

Nome e apelidos do/a alumno/a

Data de nacemento

DNI       Teléfono

E-mail

Enderezo

Modalidade Libre

CLASES PARTICULARES

Guitarra eléctricaGuitarra acústicaGuitarra española

BaixoBateríaCanto

PianoUkelele

Iniciación a Música 3-6 anos

Iniciación a Ritmos 3-6 anos

Teatro Musical

MATERIAS ADICIONAISModalidade Oficial

ROCKSCHOOL

Guitarra EléctricaGuitarra AcústicaBaixoBateríaCantoPianoKeysMusic TheoryMusic Production

Horario

Indica a túa dispoñibilidade e buscaremos unha opción para ti. En caso de querer clases de 30 minutos, marca a dispoñibilidade e en observacións indícanos a preferencia de 30 minutos que mellor se adapte.

LUNS
11-1212-13
16-1717-1818-1919-2020-2121-22

MARTES
10-1111-1212-13
16-1717-1818-1919-2020-2121-22

MÉRCORES
11-1212-13
16-1717-1818-1919-2020-2121-22

XOVES
10-1111-1212-13
16-1717-1818-1919-2020-21

VENRES
16-1717-1818-1919-2020-21

SÁBADOS
10,30-11,3011,30-12,3012,30-13,30

Datos do/a Pai/Nai/Titor

Nome e apelidos

DNI

Teléfono

Correo electrónico

Datos do/a titular bancario

Nome e apelidos

DNI

Correo electrónico

NÚMERO DE CONTA (IBAN)
Indica o número de conta para a domiciliación de recibos (ex.: ESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

TIPO DE PAGO
Pago recurrentePago único

Normas da escola

Dereitos de imaxe

Autorizas a A Casa do Rock SC ao uso comercial dos datos persoais propios así como dos datos dos menores ao seu cargo (de ser o caso), facilitados dentro da relación comercial e para poder publicar imaxes/vídeos na páxina web, perfís socias (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) e instalacións do centro, tanto das actuacións en concertos como das actividades organizadas pola empresa?

Non

FIRMA
Firma co teu ratón ou co dedo en sinal de consentimento do pago e as normas

OBSERVACIÓNS

En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de presupostar o servizo solicitado, realizar a execución contractual e formalizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se A CASA DO ROCK, S.C. trata os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 - C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK, S.C. comprometese a dar resposta á súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos.