Adestramento Vocal – Pablo Ferradás

INTRODUCIÓN:
Para o bo exercicio do canto necesitamos desenvolver e aplicar unha técnica vocal que potencie ao máximo as nosas calidades vocais e que nos axude a abordar con solvencia pezas de diferente esixencia vocal. Para iso é recomendable coñecer o noso aparello fonador e todas aquelas estruturas que interveñen directa ou indirectamente na produción vocal. Este aspecto axudaranos a coñecer nosa propia voz e a lograr un control total da emisión.

Por outra banda, a mellor prevención dos trastornos da voz é unha boa técnica vocal. O feito de que a voz sexa connatural ao ser humano, non suple o feito de que a prestación vocal no canto esixa coñecer e aplicar unha técnica vocal liberadora da voz, que achegue a máxima eficacia vocal en canto a calidade e intensidade co mínimo gasto de enerxía e esforzo vocais.

Estas propostas céntranse na formación vocal de mozos e mozas que estean interesados en introducirse no campo a técnica vocal, independientemente do estilo musical que interpreten, que queiran aprender sobre aspectos básicos da voz e o seu coidado.

DIRIXIDO A: cantantes de diferentes estilos.

LUGAR: A Casa do Rock

Clase de Coro con Pablo Ferradás

Clase de Coro con Pablo Ferradás

PLAZAS: un máximo de 15 alumnos. 

DURACIÓN: 4 horas de MasterClass.

MODALIDADE: curso práctico.

PREZO: 30€

 Clase de Coro con Pablo Ferradás

Clase de Coro con Pablo Ferradás

 

CONTIDOS:

– ANATOMÍA DA FONACIÓN:
– Sistema respiratorio.
– Aparato vocal vibrante.
– Sistema de resonancia.
– Sistema articulatorio.

– TRABALLO CORPORAL:
– Relaxación.
– Reorganización e control postural.
– A respiración.
– O apoio diafragmático.

– TRABALLO VOCAL:
– A resonancia vocal.

PROXECTO DE CURSO
– A colocación e a proxección da voz.
– A coordinación fonorrespiratoria.
– A tesitura e os rexistros.
– A pasaxe e a cobertura do son.
– A dicción e a articulación no canto.
– A vocalización.

– TRABALLO DE INTERPRETACIÓN:
– Montaxe de cancións aplicando a técnica aprendida no bloque anterior.
– Pronunciación.
– Musicalidade.
– Fraseo.
– Matices.
– Calidades tímbrica.

OBXECTIVOS:
Traballar a base da técnica vocal para acadar:
– Entender a relación corpo-voz.
– Adquirir un tipo respiratorio axeitado para un óptimo funcionamento da voz.
– Mellorar as cualidades vocais en xeral: timbre, potencia, flexibilidade, etc.
– Acadar un bo nivel de proxección e impostación da voz.
– Conseguir unha articulación clara para unha correcta intelixibilidad

 

Sobre o Docente “Pablo Ferradás”:

He estado ligado al mundo de la voz desde siempre. Pronto empezó a interesarme el canto coral y aunque por aquel entonces no era más que un hobby para mí, sabía que de alguna forma quería dedicarme a algo relacionado con el canto o la música. No en vano empecé muy joven a estudiar técnica vocal, simultaneándolo con la carrera de Educación Musical (Universidade de Vigo). Posteriormente me trasladé a Madrid donde inicié los estudios de canto en el conservatorio Teresa Berganza y a partir de entonces completé mi formación con distintos profesores como Ferrán Gimeno (Barcelona), Isabel García (Madrid), Teresa Novoa (Vigo), Helena Lazarska (Viena) y asistí a master clases de cantantes de talla internacional como Dolora Zayik o Raina Kavaivanska.

Interesado por el fenómeno vocal en todas sus manifestaciones y en su investigación, cursé estudios de posgrado y máster en logopedia y foniatría (Universidad de Alcalá de Henares) de la mano de Ignacio Cobeta y Roxana Coll entre otros, y completé mi formación en este ámbito con Cori Casanova (Barcelona), Inés Bustos (Barcelona), Eduardo Ríos (Barcelona) y Marco Guzmán (Chile).

Buscando nuevos horizontes dentro de la técnica vocal, me encontré con el método “Voice Craft” (Estill Voice Training Systems), del que cursé el nivel introductorio, I y II en Eòlia Centre d’Estudis de Veu i d’Interpretació (Barcelona).

En cuanto a mi trayectoria profesional desarrollo competencias como profesor de técnica vocal y canto (Escola de música A Tempo, Escola Estudio, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, concellería de Xuventude de Santiago de Compostela, Federación Coral Galega, etc.), formador en foniatría ( Fundación Avanza, Hedima y P&A consultoría y formación), terapeuta vocal (Vocalia CIV) y coach de voz ( Pábulo Teatro, Talía Teatro, Bocaberta Cía, etc.), tanto en Galicia como en diferentes puntos de la geografía española.