Linguaxe Musical

QLenguaje-musical-pUÉ É A LINGUAXE MUSICAL?
En A Casa do rock entendemos a linguaxe musical como a base do entendemento da música. Buscamos entre todos/as as respostas a preguntas tanto comúns como individuais que nos axuden a entender a música como unha linguaxe universal. Unha linguaxe que admite infinidade de posibilidades, tantas como intérpretes e compositores existan. O xeito de ver a música é moi persoal, ainda que para entendernos necesitamos descifrar qué é o que facemos cando tocamos ou qué é o que reflexa unha partitura, e esa é a finalidade da linguaxe musical, entender a música.

METODOLOXÍA
Seguiremos unha metodoloxía marcada polas necesidades do alumnado. Clases participativas nas que o punto de partidada sempre sexa o propio interese do grupo encargándose o profesorado de alimentar ese interese e espertar outras curiosidades enriquecedoras.

CONTIDOS
Os contidos de cada grupo serán marcados polo grupo en particular, ainda que enumeramos algúns dos contidos xerais para esta asignatura divididos en catro grandes bloques:

• TEORÍA
– Notación musical: normas de escritura, notas, figuras, claves, abreviaturas, adornos, …
– Ritmo: compases, cambios de acentuación, síncopas, contratempos, modificacións rítmicas, grupos de valoración especial, …
– Intervalos
– Tonalidades, escalas e modos.
– Expresión: Tempo, intensidade, dinámica, acentuación, articulación, fraseo, …

• LECTURA/RITMO
– Clave de Sol e Fa en 4ª
– Todas as figuras e as súas posibles combinacións.
– Compases simples, compostos e amalgama.
– Exercicios de unha, dúas ou tres voces para percutir.

Aula de Canto, Piano, Harmonía e Linguaxe-Musical

Aula de Canto, Piano, Harmonía e Linguaxe-Musical